Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

ƯỚC MƠ CỦA NHÀ VĂN NGHỆ
Khẩu hiệu của các ông chủ
Là luôn phục vụ công nhân
Nguyện vọng của người thường dân
Là muốn được làm thượng đế ...

Ươc mơ của nhà văn nghệ
Là ai cũng được thỏa lòng
Làng Hóp
06/4/2011