Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

NGƯỜI ƠI....!

"Đời là bể khổ...", người ơi ,
Sao tôi chẳng muốn xa rời dương gian
Cõi nào là Cõi Bình An
Cõi nào là Cõi Thanh Nhàn, người ơi ?

Phố Quê 29/12/2018
THANH DẠ NGUYỄN