Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

NHƯỜNG

Vào chùa thắp một nén nhang
Cầu xin vinh hiển , giàu sang , thọ trường
Phật rằng ai cũng đáng thương
Nếu ta được vậy sẽ nhường cho con ...
Chùa Hóp 05-4-2011