Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

gửi bạn tri âm ĐỖ ĐÌNH TUÂN và chia sẻ với dân cư xóm TRI ÂN

NGHỀ VÀ NGHIỆP
Nghề đã hưu rồi; Nghiệp vẫn đây
Làm Văn làm Nghệ tựa nuôi cây
Đa đoan thời tiết cần lo trước
Vun gốc nhân từ ; Qủa ắt sây


CỘT THU LÔI

Gio mưa ,sấm sét bời bời
Người ta đều lẩn vào nơi an toàn
Còn mi gàn thật là gàn
Gio tay đón sét ,thi gan với trời

Xem ra cũng thật lạ đời 
Trời đành chịu Đất nói lời " bình thân!"