Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

TỰ VẤN


Hết mình với tháng, năm qua
Ngoảnh đầu nhìn lại...Hỏi ta còn gì
Còn đây Sức Sống Diệu Kỳ
Chân trời, góc biển lại đi tìm...VnÀNG !

Phố Quê 12/2/2016
THANH DẠ NGUYỄN