Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

SAY...

Không say thì cũng không hay
Say rồi ắt hẳn có ngày nốc-ao
Khi nằm KHÁCH SẠN VẠN SAO
Còn mê mệt bởi Cô Đào tên(là) CHAI !
Phố Quê Ngày Dài
12/2/2016 THANH DẠ