Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

ĐẢNG LÀ...
Đảng là "ĐẠO ĐỨC, VĂN MINH" **
Một thời niềm ấy đinh ninh trong lòng
Gốc nguồn vẫn sáng, vẫn trong
Cuối đời, ta vẫn hằng mong như vầy !

Phố Quê 26/8/2015
THANH DẠ NGUYỄN
** Lời Bác Hồ nói về Đảng : Đảng ta là Đạo Đức là Văn Minh !