Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

CHẠY THEO...
                    CHẠY THEO NHŨNG MỐT THỜI TRANG
EM THÀNH HOA HẬU, ANH VÀNG MẮT RA
ỐI A...!

Phố Quê 31/8/2014 T.D