Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

XƯỚNG HỌA

CỨ NHƯ...
 (họa bài PHÙ DU* của XUÂN THẢO)

Mua bán ở đâu được tí quyền
Đã đòi ngồi chốc với ăn trên
Cứ như cứt nát mà cao chóp**
Giống hệt hùm beo giả ngoại* hiền

Phố Hóp 31-10-2011 thanh dạ
*bà ngoại trong truyện Em bé quàng khăn đỏ
**"Cứt nát có chóp"-thành ngữ Vn-ý nói bản chất
chẳng ra gì mà lại vênh váo



*PHÙ DU
(Xuân Thảo)
Cứ nghĩ ta đây có chức quyền
Ngông nghênh,hống hách thế bề trên
Biết đâu cát,bụi từ trong đất
Cũng nặn được lên Bụt,Thánh hiền