Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

lại họa bài PHÙ DU của XUÂN THẢO (bài số 2 của THANH DẠ)


CÂU CHUYỆN XƯA NAY

Câu chuyện xưa nay-chức với quyền
Đứng ngồi tranh chấp-dưới hay trên
Thói đời giữ ghế nhe nanh ác
Tâm phật cầm cân thủ đức hiền


(Phụ chép bài PHÙ DU của XUÂN THẢO:

Cứ nghĩ ta đây có chức quyền
Ngông nghênh,hống hách thế bề trên
Biết đâu cát bụi từ trong đất
Cũng nặn được lên Bụt,Thánh hiền )