Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

XÂY CỔNG LÀNG

Làng...
thì đã có từ lâu
Cổng Làng
giờ mới bắt đầu
xây đây
Thành Làng Văn Hóa
từ nay
Cứ nhìn cổng mới

say lòng người !

Phố Quê
được phút vui cười
24/12/2016 TD


CỔNG LÀNG HÓP (THƯỢNG ĐÁP) XÃ NAM -HỒNG H. NAM-SÁCH HD