Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

CHỨC TƯỚC NGÀY XƯA

CHỨC TƯỚC NGÀY XƯA
(tặng bạn Đỗ Đình Tuân 
nhân ngày ngài từ chức Xóm Quan !)

Chức nào cũng phải bỏ tiền mua
Từ Chức Thổ Ty đến Chức...Chùa
Chức Tước bấy giờ như chiếc thuổng
Cho Thằng Biết Lỗ để...đào cua !

Phố Quê 17/3/2016
THANH DẠ NGUYỄ