Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

ĐƯỜNG TỪ THÀNH PHỐ VỀ ĐÂY


Từ Nam Sách sang Hải Dương
Chỉ 5 cây số - cầu đường đã thông !
Không còn ngại chuyến đò đông
Gặp Em chẳng phải đi vòng xa xôi !