Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

NHỚ CÂU "CON HỌC, THÓC VAY"...





Nhớ câu " Con học, thóc vay"
Thời xưa đã thế, thời nay...cũng vầy ?
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy...
Xin đừng coi nhẹ việc này . Hỡi ai !

Phố Quê
Những ngày Hội Đưa Con Cháu Tới Trường
08/9/2015 THANH DẠ NGUYỄN