Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

NHỚ...

Bạn đã thêm 4 ảnh mới.
6 giờ · 
NHỚ...

Lịch sử loài người không quên nổi Hít Le
Như phải nhớ nỗi nhục nhằn tội lỗi
Đã chót sinh ra thằng con phản bội
Giết cha ông, đồng loại...chẳng ghê tay
70 năm, nhân loại nhớ ơn dầy
Của Giu Cốp và nhân dân Xô Viết
Đã dũng cảm hy sinh ! Vì người không sợ chết
Cho sự sống trường tồn, bất diệt ở Hành Tinh !

Phố Quê 09/5/2015
THANH DẠ NGUYỄN