Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ

KHÁCH  ĐẾN CHƠI NHÀ

Hôm nay khách đến chơi nhà
(Không mời mà tới - gọi là vãng lai)
Thế mà cũng được lai rai
Ăn Thơ, uống rượu...tới hai, ba giờ
Ngẫm rằng, sướng nhất nhà thơ
Đi đâu cũng được chủ ngơ ngẩn mời
Nhà thơ khổ nhất trên đời
Là khi bị khách đến chơi...kiểu này !

Thị Xã Chí Linh 2/4/2015 T.D