Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

trông cậy

TRÔNG CẬY

Có Trời,có Phật,có Tiên
Thì lòng Người cũng được yên phần nào
Phật ,Tiên ở với Trời cao
Nên Người cũng chỉ trông vào Người thôi
Người thì nhân dạng rõ rồi
Trong tim chẳng biết còn sôi máu Người ?

ngaycachmangthanhcong19-8&2-9-2011 TD