Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

thay lời cảm ơn XÓM TRI ÂN và NHÓM CÁNH PHƯỢNG đã đem lại những bài viết lý thú

ĐÓI
Đói cơm đói thịt là thường
Đói thông tin sẽ khó lường rủi ro...
Đói này mới thực đói to:
Cái đầu đói biết đôi giò đói đi

Phố Hóp 01-6-2011