Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Ồ ! BÁC KHÔNG NGHE ?
(Họa bài LẲNG LẶNG MÀ NGHE* của bác Đ.Đ.T)

BÀI 1
Ồ ! Bác không nghe kẻ đứng đầu
Kêu rằng mở rộng xóm,làng mau
Cái làng- văn – hóa Tri Ân ấy
Phải có đông người, phải có nhau

BÀI 2
Phải có đông người,phải có nhau
Nhà cao,đường rộng dựng mau mau
Mỗi người ba mẫu trời thăm thẳm
Tôi,bác hiên ngang ngẩng hết…đầu


Phố Hop 03-11-2011 thanhda

*phụ chép bài xướng của Đ.Đ.TUÂN
Lẳng lặng mà nghe họ giục nhau
Tri Ân làng ảo chạy về mau
Không thì lều quán Tri Ân chật
Vào cúi,ra khom dễ mẻ đầu