Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

XƯỚNG HỌA VỚI ĐÌNH TUÂN

LƯU GÙ CHIẾN THẮNG HÒA THÂN
(Họa bài "Rèn câu chữ gắn tình thân" của Đỗ Đình Tuân)

Sang năm lão Đỗ bẩy lăm xuân
Kêu gọi anh em đến góp vần
Xướng họa thơ Đường xoay cục diện:
Lưu Gù chiến thắng lũ Hòa Thân !
THANH DẠ

Phụ chép bài xướng của Đỗ Đình Tuân:
RỀN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN

Tri Ân chuẩn bị đón tân xuân
Thầy cũ trò xưa lại ghép vần
Bè bạn xa gần chung góp với
Qua rèn câu chữ gắn tình thân.