Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

MÔI TRƯỜNG !


Đất, Nước và Không Khí
Là Trời cho Muôn Loài

Kẻ nào tham lam quá 
Sẽ nhận nhiều Thiên tai !

Phố Quê 05/6/2016 T.D