Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

THU CẢMThu đến sao mà mưa vẫn rơi
Cho lòng se sắt nỗi đôi hồi
Đồng quê lúa ngụp trong đời ướt
Đất ở nhà ngâm dưới nóc phơi
Trái đất già nua mong đổi trục
Thế gian trẻ mỏ khóc kêu trời
Lòng tham vô tận gây điêu đứng
Bản vị ngu si vẫn dốn ngồi !

Phố Quê
10/9/2015
THANH DẠ NGUYỄN