Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

CÁM ƠN...TỰ DO !


CÁM ƠN EM


Cám ơn Em đã bỏ Anh
Tự nhiên, bỗng chốc Anh thành...tự do

Ăn thì tự nấu, tự kho
Ngủ thì lại cậy các...Bồ vậy thôi

Tự do
nay được vãn hồi
Như chuyện các tỉnh nhập rồi tách ra

Tách ra
cũng có thể là
Một biện pháp tốt để mà...thêm yêu !

Phố Quê 28/11/2014 T.D