Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

TIỀN




Tiền là nước mắt, mồ hôi
Là xương, là máu của người đổ ra...
Tiền là nhân cách chính ta
Khôn ngoan là biết tiêu pha đồng tiền !


Tiền khôn kết được bạn hiền
Tiền dại chuốc lấy ưu phiền, tội danh
Đồng tiền rất bẩn, rất tanh
Là tiền móc túi dân lành mua...ngai !


Phố Quê 16/8/2014
THANH DẠ