Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

MÌNH LÀ AI ?


MÌNH LÀ AI ? !
                            MÌNH LÀ AI ? MÌNH LÀ AI ?
          TRẢ LỜI BAO THÁNG NĂM DÀI...CHƯA XONG !
                    VẪN CÒN NHỮNG ƯỚC CÙNG MONG
                   GIÁ MÀ Ở TUỔI NHI ĐỒNG LẠI HAY !

                                                       PHỐ HÓP 25/8/2014 T.D