Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

NIỀM VUI BẤT NGỜNIỀM VUI BẤT NGỜ
Lên Văn Miếu xem thơ
Lại gặp được Kim Thư
Và được mời đánh chén
Ôi ! Niềm vui bất ngờ !

Làng Hóp 18/2/2014 T.D