Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011


BAO GIỜ ?
(hỏi bác M.T)
 

Bao giờ Làng Toán có "MẦU"
Tôi ngồi tôi vẽ một bầu trời mơ
Vẽ bầu rượu,vẽ túi thơ
Vẽ người uống rượu,vẽ cờ tung bay
 Mặt trời,Mặt đất đỏ gay
Gốc bàng,gốc mít cũng say la đà
                       Ngả nghiêng trời đất,cửa nhà
                       Vẫn không tắt nổi tiếng KHÀ vui tai
                       Bao giờ cho đến...ngày mai ?

                      

                                              ranh họa đại tài RTC