Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

BÀI ĐĂNG KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ

Bài đăng không có tiêu đề
Bởi chưng mới tập-tay nghề còn non
Bài đăng vừa mới lên khuôn
Chưa đem chỉnh sửa...đã buồn xóa đi
Xóa đi rồi mới ĐĂNG...thì...
Thấy bài trắng xóa...còn chi là bài?

chỉnh sửa 3-6-2011