Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

viêt trong những ngày người Nhật Bản khắc phục thảm họa kép

BỀN VỮNG
CHẲNG CÓ GÌ LÀ BỀN VỮNG MÃI
BỞI THỜI GIAN ĐÀO THẢI LIÊN HỒI
HỄ SAI HỎNG PHẢI MAU SỬA LẠI
BỀN VƯNG TỪ TRONG CHÍ MÌNH THÔI
Phố Hóp 3-2011