Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

NỖI OAN NGHỆ SỸ


NỖI OAN NGHỆ SỸ
Đời cho rằng nghệ sỹ
Hay thay vợ, đổi chồng
Cứ như là bọn đĩ...
Thế có buồn hay không ?

Đi tìm Chân, Thiện, Mỹ
giữa thế gian bụi trần
Có khi nhầm giá trị
Oan khoác vào chung thân !

Phố Quê 24/7/2014 T.D